Pokud hledáte výsledky přijímacího řízení, najdete je na webových stránkách školy v sekci studiu > přijímání ke studiu.

Zarezervujte si čas schůzky

Nahlížení do podkladů k hodnocení (proběhlo)

V souladu s § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí v úterý 2. května 2023 v sekretariátu školy od 8 do 15 hodin a dle § 38 správního řádu máte právo nahlížet do spisu. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

Proběhlo v úterý 2. května 2023.

Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí (do 4. května 15:00)

Nepřijatým uchazečům*kám bude poštou odesláno ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ. Zákonný zástupce uchazeče*ky si bude moci rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout na sekretariátu školy do čtvrtka 4. května do 15.00 hodin, poté bude odesláno poštou do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky, pokud byla na přihlášce uvedena. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené dle § 24 odst. 1 správního řádu.

Napište nám prosím, kdy byste se ve čtvrtek 4. května od 9 do 15 hodin pro rozhodnutí o nepřijetí stavili:

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.

Odevzdání zápisového lístku / podání odvolání / nahlížení do spisu (výsledků)

Po vydání rozhodnutí si můžete na sekretariátu školy osobně vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, odevzdat Zápisový lístek nebo podat odvolání proti nepřijetí.

Případné odvolání je nutné podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dle § 87 Správního řádu v rámci autoremedury vyhoví odvolání v případě, že se uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatými uchazeči*kami do počtu přijímaných uchazečů*ek na příslušný obor.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč*ka potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč*ka se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč*ka uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat po odvolání. V rámci zrychlení celého procesu přijímacího řízení a s ohledem na nepřijaté uchazeče*ky, bychom u přijatých žáků uvítali co nejrychlejší doručení zápisového lístku nebo písemnou / e-mailovou informaci o vzdání se svého práva na přijetí na naši školu z důvodu přijetí na jinou školu.